söndag 21 oktober 2012

Böcker från International Society for Technology in Education

Dessa böcker har vi köpt in efter vår USA resa. Böckerna är mestadels baserade på det amerikanska skolsystemet men går att applicera på det svenska. Vi återkommer med recensioner efterhand vi har läst dem.

Flip your classroom
En bok om att förändra sin undervisning genom att filma sina genomgångar och vad det
ger för fördelar och nackdelar. Detta ger tid för annat i klassrummet och mer tid för lärare -
elev interaktion.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=2285

Digital Connections in the Classroom
En bok som förklarar och problematiserar alla delar i att låta Internet bli en självklar del i
lektionsvardagen. Viktiga delar av hur Internet kan användas förklaras och beskrivs hur
det kan läras ut. Till exempel källkritik, digitalteknik för medborgare och sökteknik.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=2293

Revolutionizing Education through Technology
Boken beskriver hur en-till-en projekt kan implementeras och vad som kan bli följden om
det sker på ett bra sätt. Boken har också en checklista som om den följs garanterar högre
resultat och hur skolan kan spara pengar. Baserad på det amerikanska skolsystemet och
en undersökning av 1000 skolor.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=2442

Safe Practices for Life Online, Second Edition
Boken handlar om hur man kan lära ungdomar om riskerna som finns på Internet och hur
man undviker dem. Boken tar upp en stor mängd olika problem med att vara säker på
Internet.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=2295

1-to-1 Learning
En guide för hur man implementerar en-till-en projekt så att de fungerar.
Planeringsexempel och verkliga erfarenheter av andra skolor tas upp.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=60

101 Best Websites for Teacher Tools and Professional Development
Fria verktyg för lärare på Internet och hur de kan användas och vilka genvägar som då kan
tas.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=57

Best of Learning and Leading
Learning and Leading with Technology är tidningen som ISTEs medlemmar och industrins
experter delar med sig av tips och diskuterar det senaste inom utbildning med teknik för att
utveckla utbildningssystemet. Denna bok innehåller de bästa artiklarna från åren 2003 -
2008. Boken tar också upp originalförfattarnas kommentarer till hur artikelns innehåll har
förändrat utbildningen med hjälp av teknik.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=213

Digital Citizenship in Schools 2nd Edition
Boken handlar om att digitalt medborgarskap är en självklar del av samhället idag och hur
det kan läras ut i skolan. Vi blir genom Internet en del av det globala samhället och då
måste vi anpassa oss till de normer och regler som finns där.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=2111

Global Education
Boken tar upp olika exempel på hur klassrummet kan bli mer globalt och ger exempel på
genomförda projekt världen över. Den innehåller listor på hundratals globala lärresurser
och begrepp som har med detta att göra. Dessutom tar boken upp det historiska
perspektivet på global utbildning.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=305

Nine Elements of Digital Citizenship Poster
En poster om de nio delar som ingår i digitalt medborgarskap.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=2296

Playing Games in School
Miljontals kronor läggs på dataspelande och oräkneliga timmar spenderas på att spela
datorspel. Denna bok handlar om hur skolan kan inspireras av detta eller hur skolan kan
utvecklas till att använda samma engagemang som datorspelen skapar.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=539

Project-Based Learning Using Information Technology
Denna bok handlar om hur projektbaserat lärande kan användas för att planera och
genomföra komplicerade projekt med riktiga kopplingar till verkligheten och då både skapa
mening och ha verklig mening.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=550

Web 2.0 Bundle (Två böcker: Web 2.0 och Web 2.0 How-to for Educators)
Boken Web 2.0 är en översikt över vad web 2.0 har för teknologier och hur dessa kan
användas i klassrummet och för lärarens utveckling.
Web 2.0 How-to är en mer utvecklad guide för hur web 2.0 teknologi kan implementeras i
klassrummet och hur detta kan utveckla lärandet hos elever och lärare.
http://www.iste.org/store/product.aspx?ID=1710

Transforming Classroom Practice
Denna bok sammanfattar program för kompetensutveckling som har visat sig fungera över
tid. Modellerna som beskrivs är sådana som utmanar lärares kunskap, kompetens och
förtrogenhet med teknik i undervisning och lärmiljöer. Fokus ligger på att utveckla
undervisning och lärande snarare än teknikanvändning.
http://www.iste.org/store/product?ID=662

Teaching with Digital Images
Denna bok har ett helhetsbegrepp kring bilder och hur de kan användas i undervisning.
Dels vad man ska tänka på när man fotograferar, överföringen till dator, efterarbete i
datorn för att förbättra bilderna och hur bilderna kan användas i olika ämnen. Boken ger
tips på lektionsplaneringar med exempel och vad man ska tänka på i undervisningen.
http://www.iste.org/store/product?ID=641

Student Powered Podcasting
Poddsändning är när man publicerar en ljud eller film för prenumeration på Internet. Denna
bok tar upp helheten kring poddsändning. Vad det är, hur man gör och varför samt vad det
ger eleverna för vinster. Boken tar upp projekt som genomförts och förklarar dem samt
utvärderar vad man når för mål. Målen är dock de amerikanska men kan appliceras på
svenska.
http://www.iste.org/store/product?ID=630

RSS for Educators
Really Simple Syndication, RSS är ett sätt att prenumerera och enkelt komma åt flöden på
Internet. Om man till exempel följer ett antal olika websidor som uppdateras regelbundet
så kan man prenumerera på deras nyhetsflöde och få en sammanfattning på nyheten och
sedan läsa mer om man klickar sig vidare. Alla tidningar har RSS inbyggt idag och även
andra sidor som uppdaterar sin information regelbundet.
Boken handlar om vad RSS är, hur man kan använda det med sina elever och vad det ger
för mervärde. Boken tar även upp andra verktyg där RSS är en del. Till exempel blogg,
wiki och poddsändning. Dessutom hur läraren enkelt kan styra, ge uppgifter och ge
feedback till sina elever när de till exempel har en blogg som redovisningssätt.
http://www.iste.org/store/product?ID=574

Reinventing Project-Based Learning Using Information Technology
Denna bok tar upp problembaserat lärande och användningen av informationsteknologi.
Boken tar upp PBL ur elevens, lärarens och IT-stödets perspektiv. Projekt förklaras från
start till mål och hur man kan utvärdera.
Mer om författaren och fria resurser här: http://pages.uoregon.edu/moursund/dave/
index.htm
http://www.iste.org/store/product?ID=550

Science Units for Grades 9-12
Datorer har revolutionerat vetenskapen men trots det har datorn knappt hittat in i
klassrummens naturvetenskapliga undervisning, menar författarna. Boken tar upp hur
datorn kan användas för just detta och utveckla undervisningen. Boken förklarar hur och
ger en mängd exempel. Boken är utvecklad med tanke på den amerikanska skolan med
tar upp ämnen och projekt som kan appliceras på den svenska skolan.
http://www.iste.org/store/product?ID=521

National Educational Technology Standards for Teachers
ISTE har formulerat olika teknologistandarder som läraren behöver ha för att utveckla
undervisningen så att eleverna inte nödvändigtvis behöver vara i klassrummet, öka
motivationen och kreativiteten hos eleverna, utveckla lärarens design av uppgifter för att
förorda den digitala ålderns lärande och anpassa skolan för informationssamhället. Det
finns också liknande standarder för elever och för lärarutbildare.
http://www.iste.org/store/product?ID=480

Toys to Tools
Denna bok handlar om hur mobiltelefonen kan användas av eleverna för att öka
motivation och nå längre i undervisningen istället för att ses som ett redskap som själ tid
och ger möjlighet till fusk. En mängd olika sätt att använda mobilteknologi gås igenom. Till
exempel kamera, video, SMS och olika web 2.0 teknologier samt fördelar och nackdelar
med alla dessa. Inklusive elever som inte har råd med mobiltelefon och svårigheterna med
detta.
http://www.iste.org/store/product?ID=661

Cell Phones in the Classroom
Denna bok handlar om hur mobiltelefonen kan användas i klassrummet med exempel
världen runt på lärare som har använt den i undervisningen. Boken går igenom hur
mobiltelefonen har använts och vad resultatet blev. Även lektionsplaner, guider till hur man
kan göra och hjälp med planering och förberedelse finns i boken.
http://www.iste.org/store/product?ID=2108

Interactive Videoconferencing
Denna bok går igenom hur du kan göra för att öppna klassrummet till hela världen genom
interaktiv videokonferens. Boken börjar med att gå igenom vad videokonferens i
klassrummet för för fördelar och nackdelar samt hur klassrummet behöver se ut för att det
ska bli så bra som möjligt. De har också lektionsplaner hur man kan göra för olika nivåer i
utbildningssystemet samt guider och utvärderingsverktyg.
http://www.iste.org/store/product?ID=348

Bookmapping
Denna bok går igenom hur man kan utveckla bokläsningen till att handla om att besöka
platserna som boken tar upp och då lära sig mer om platsen och dess folk samt hur det är
att leva där. På detta sätt kan bokläsningen även handla om ämnena samhällskunskap
och geografi. Boken förklarar hur man kan göra, vilka verktyg man kan använda, och hur
detta kan användas för att nå målen i olika ämnen. Även hur detta kan utveckla det kritiska
tänkandet och global medvetenhet.
http://www.iste.org/store/product?ID=1689

The Computer Lab Teacher’s Survival Guide
Denna bok innehåller 10 enheter där varje enhet är 2-3 lektioner med extra material på
CD. Dessa kan sedan användas som inledning eller för hela undervisningen på ett år eller
helt enkelt att man anpassar materialet efter de kursmål man har. Det handlar om teknik
undervisning och allmän datorkunskap; Internet säkerhet, ergonomi, vad ett datorlabb
behöver innehålla och hur man kan organisera denna undervisning så att eleverna
utvecklas till livslångt lärande inom datorteknikområdet och digitala verktyg. Boken tar
även upp vad Internet är och hur det fungerar, hur man skriver på tangentbord, digitalt
medborgarskap samt olika verktyg och arbetssätt med hjälp av dator. Dessutom hur man
kan lära ut allt detta.
http://www.iste.org/store/product?ID=650

Digital Storytelling Guide for Educators
Denna bok förklarar hur man kan arbeta med berättande med hjälp av digitala verktyg. På
detta sätt tillåts eleverna skapa och öka sin kreativitet, sitt engagemang och sin motivation.
Boken går igenom olika sätt man kan arbeta med berättande till exempel olika typer av
bloggar, e-portfolio och fotografipresentationer. Olika digitala verktyg för berättande
förklaras.
http://www.iste.org/store/product?ID=270

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar