måndag 26 november 2012

Skola och media - den nya alliansen?


Lördagen den 24 november var det dags för FAJK:s knytkonferens ”Himmel och helvete” i Bonnierhusets källare i Stockholm. FAJK står för "Föreningingen för Anordnande av Journalistiska Knytkonferenser". 

På en knytkonferens så har alla deltagare möjlighet att hålla i en egen session på 30 minuter. Man kommer med sin egen kunskap och sina egna frågor och ”lägger dem på bordet” så som man gör med maten på ett knytkalas. 

Under arbetet med ”den digitala naturkunskapen” har jag sett att skola och media har många beröringspunkter  och har fått en glimt av hur man skulle kunna samarbeta för att utveckla båda ”branscherna”. Därför tog jag tillfället att hålla i en session och få till en diskussion om detta mellan journalister och lärare. 

Här är i korthet det som jag tog upp i min keynote presentation. 


Presentation
Först presenterade jag mig och berättade att jag är naturkunskaplärare på Stagneliusskolan i Kalmar och att jag även undervisar i Global profil. Det sistnämnda är ett individuellt val som eleverna i åk 2 och 3 kan välja oberoende vilket program de läser. Första året lär sig eleverna om etnicitet och kulturmöten, hur man gör undersökningar bland människorna i ett lokalsamhälle och lär känna varandra och lärarna. Det andra året åker halva gruppen till Uganda och den andra halvan till Sydafrika. Där bor elever med elever och lärare med lärare och man lär sig om samhället genom att leva i det. 

Berättade också om projektet ”Den digitala naturkunskapen” som vi bedrivit på Stagneliusskolan samt om projektet ”SSI - socioscientific issues i naturkunskapen”. Där utvecklar vi arbetssättet med etiska dilemman i undervisningen. 


Stora förändringar i gymnasieskolan
De senaste två åren har det skett stora förändringar i den svenska gymnasieskolan:
 • Gy 11 har gett en ny skollag, nya kurser, nytt betygssystem och nya betygskriterier.
Dessa öppnar upp för nya sätt att undervisa jämfört med det gamla systemet. Bl.a. så betonas att eleverna skall ”kunna ställa frågor som kan besvaras vetenskapligt” och eleverna skall kunna argumentera på olika nivåer. 
 • Omfattande digitalisering av undervisningen
Många skolor inför nu 1 - 1 datorer för alla elever. Detta möjliggör för en utveckling av pedagogiken som aldrig tidigare. 

Detta sker samtidigt som media har utvecklat sina produktioner med bloggar, facebook sidor, twitterflöden mm. Detta öppnar upp för nya möjligheter att samverka mellan skola och media. 


Hur min undervisning ändrats
Sedan ca 1 år tillbaka så har min undervisning ändrats radikalt. Här är något av det jag ändrat:
 • Har gått från lärobok till öppna läroresurser och ”flipped classroom”. Det sistnämnda går kort ut på att man som lärare spelar in sina genomgångar eller hittar motsvarande material på nätet och låter eleverna se på det som läxa. När man träffas i klassrummet så lägger man all tid på att arbeta med fördjupningsuppgifter och kan vara mer till hjälp som lärare. 

 • Har gått från prov till loggbok och andra alternativa examinationsformer som argumenterande uppsats, rollspel, ”radioprogram”, att skriva wikipediaartikel, rapporter, case mm.
 • Från att eleven arbetar ensam till ett kollaborativt arbetssätt. Vi bygger nu t.ex. en hemsida för Global profil där våra tre skolor i Kalmar, fyra i Entebbe och tre i Port Shepstone ska jobba tillsammans med olika case. Detta får vi hjälp med  av Webbstjärnan  och deltar då också i deras nationella tävling. 
 • Går från att eleverna skall plugga fakta till att lösa etiska dilemman. På lektionerna försöker vi arbeta med ”icke Googlebara frågor”.
 • Har gått från att försöka utbilda ”naturvetare” till elever med ett ”journalistiskt” förhållande till kunskap. Eleverna ska vara tillräckligt insatta i naturvetenskap och globala frågor så de kan ta ställning i samhällsfrågor, hitta information när de behöver och vara källkritiska. 

Hur ser utvecklingen inom gymnasiet ut?
I somras besökte jag och ett par kollegor konferensen ISTE 2012 i San Diego.
ISTE är den internationella organisation som arbetar för att utveckla undervisning med hjälp av teknik. Konferensen hade samlat ca 20 000 lärare från 62 olika länder. Huvudtalare var några av världens främsta inom utbildning som t.ex. Sir Ken Robinsson. 

Det jag förstod efter de fyra dagarna var att det går en ”prov-epidemi” över världen. Det är inte bara i Sverige som de nationella proven blir allt fler och styr mer och mer vad man skall lära sig i skolan. Många av talarna var kritiska till det och menade att det hämmar kreativitet och entreprenörskap i skolorna. 

Just nu och bortom denna provfas i världens utbildningssystem kunde jag se följande:
 • ”Flipped classroom” gör att det produceras tusentals inspelade lektioner om alla ämnens baskunskaper.

 • Öppna läroresurser blir vanligare och vanligare och håller en hög kvalitet. Det kan röra sig om myndigheters hemsidor, YouTube klipp, animationer etc. 
 • Individualiserad undervisning. Exempel på det är t.ex. projektet ”teknikstöd i skolan” som genomförs i Kalmar, Växjö och Halmstad där elever med kognitiva svårigheter kan få specialhjälp av arbetsterapeuter att få rätt tekniskt stöd för just de problem de har. 
    Genom att alla elever får datorer kan man göra olika lektioner till olika elever beroende    
    på deras inlärningstil.
 • ”Passionbased learning”. Utbildningen kommer att utgå ifrån det som eleverna brinner för. 

 • Utvecklade examinationsformer med ljud, bild och text. Former som t.ex. journalister är bra på att använda. 



Erfarenheter av samarbete med vetenskapradion Klotet. 
Sedan 2010 har jag varit en del av radioprogrammet Klotets ”storredaktion”. Detta genom att vara facebookvän med deras programledare och social medier redaktör Marie-Louise Kristola och gilla programmets hemsida på Facebook. Detta har gett mig möjlighet att ställa frågor till olika experter som de skall intervjua. Svaren har jag sedan fått på deras blogg. 

Eftersom de lägger ut sina inslag på facebook så kan jag följa dem varje vecka. Jag har oftast lektion när de sänder men eftersom inslagen ligger på facebook kan jag höra dem lätt när jag sedan har tid. Eftersom de har en bra täckning på området miljö och hållbar utveckling så är de en viktig del i min omvärldsbevakning 

Genom att följa hur de arbetar med sociala medier har jag lärt mig mycket hur man kan använda sociala medier för kunskapsinhämtning. Nu lär jag t.ex. mina elever att crowd sourca.

Mina kontakter med Klotet har nu lett till att vi provar ett projekt där våra elever i Global profil har fått göra radiodagböcker under sina resor till Uganda respektive Sydafrika. Om kvaliteten blir tillräckligt bra så kommer det att bli ett inslag så småningom. 

Vi har inga skrivna kontrakt eller tar betalt från någondera sida. Vi är helt på det klara med från båda håll att det kanske inte kan bli något inslag eftersom vi aldrig gjort något liknande förut med våra elever och vi får pröva oss fram. 



Fler möjligheter

Avslutningsvis så gick jag igenom några fler möjligheter som jag kan se. 

 • Lektioner som spelas in i ”Flipped Classroom” konceptet kan komplettera artiklar och program som belyser dagsaktuella frågor. De kan länkas via medias bloggar eller hemsidor. 

 • Skattefinansierade och/eller licensfinansierade verksamheter skulle kunna använda pengar väl genom att gemensamt komplettera varandras projekt. Naturhistoriska riksmuseet lanserade för två veckor sedan sin ”Naturforskaren” som skall bli en stor Nordisk naturdatabas. Tänk om de också kunde lägga in inslag från radioprogrammen Naturmorgon, Klotet, Institutet eller Kossornas planet såväl som inspelade lektioner från ett antal lärare. 
 • När media låter elever vara med och göra media kan eleverna ge ett ungdomsperspektiv på frågorna som skall avhandlas
 • Skolan utbildar framtidens mediakonsumenter. Om en elev någon gång under sin skoltid fått vara med att göra ett inslag i radions P1 så tror jag att chansen är ganska stor att den eleven i framtiden lyssnar mer på P1 än om han eller hon inte varit med om att göra ett inslag. 


Dan Frendin

måndag 12 november 2012

Ny nättjänst har tagits fram av NRM: Naturforskaren


Inspirationsdag för lärare, Naturhistoriska riksmuseet lördag 10 november 2012
om framtidens ”nätbiologer”

Lägger här ut mina minnesanteckningar från konferensen:

Jourhavande biolog - Didrik Vanhoenacker inledde dagen med en historiskt genomgång av hur bestämningsböcker utvecklats sedan hans tid som aktiv fältbiolog.

Vad har han velat veta?
 1. Vad är det för art? Detta har ofta varit en vanlig fråga. 

Svenska trollsländeguiden av Magnus Billqvist tog han upp som ett exempel på hur en bra fältbestämningsbok kan vara

Lokala faunor och florar kan det vara ett alternativ för framtiden?
Komma till rätt grupp? Vill man alltid komma till art eller räcker det med organismgrupp?

 1. Var finns de? Hur hittar jag den? När finns den?


Folk som hör av sig till Naturhistoriska riksmuseet och mailar och frågar har ofta följande frågor: 

 1. Vad är det för art?
 2. Är den farlig?
 3. Är den ovanlig
 4. Vad äter den? Vem äter den?
 5. Hur gammal är den

Här är exempel på vad allmänheten frågat om:
Gaffelsvans larv
Träddödare
Tallört
Svärmare
Smutsskinnbagge
Fågelbröstben
Spindlar i bananlådor - husspindel, jättekrabbspindel
Murarbin
Smalbandad ekbock
Kan man äta den frukten?
Vart tog alla grodor och paddor vägen?
Tusentals grodor! Vad säger en expert om fenomenet?
Kon har fyra magar men i vilken ligger kalven?
Genetiska fel hos växter - udda grejor
Är svenska sniglar ätliga?
Mystikt ljud från ”osynliga” fåglar. Cikada?

Journalisternas frågor:
Om sommarplågor
De som skriver undertexter till TV program frågar ibland om artnamn o.dyl.

Hur tar Didrik reda på svaren?
1. Böcker
2. Wikipedia
3. Google Bild
4. Svenska fjärilar, Beetle Base
5. Artportalens bildarkiv
6. Forskare och samlare på museet
7. Andra experter och kunnigt folk
8. Facebook-gruppen om insekter

Vilka grupper önskas mer information om?
 1. Vildbin
 2. Nationalnyckeln
 3. Spindlar
 4. Skalbaggar
 5. Skelett
 6. Mobil: Spår, bajs, sniglar, humlor med surr, fladdermöss

Vilka format önskas?
 1. Nyckla, Bläddra, Planscher
 2. Alla arter? Vanligaste?
 3. Ordnade efter släktskap? Färger? Livsmiljö?
 4. Hur stort geografiskt område?
 5. Hemsida etc


Utforska naturen!

Fredrik Ronquist (Professor) i bioinformatik på Riksmuseet berättade om vilka nättjänster Riksmuseet har haft och berättade sedan om deras senaste projekt ”Naturforskaren” som lanserades idag. 

NRM utnyttjar nätet.
-Virtuella floran (68 000 besök/månad)
Startades 1996 av Arne Anderberg och Anna-Lena Anderberg
Stöddes de första tre åren av KK-stiftelsen
  Täcker de flesta i Sverige regelbundet förkommande arter med text, bild, karotr och bestämningsnycklar.
-Svenska fjärilar (145 000)
Startades lite senare av Bert Gustafsson
 • Andra projekt: månadens kryptogam, information från jourhavande biolog och flyttfågelinformation
Museet övriga web 188 000 besök/månad

BalticDiversity ett intereg program
September 2011 - December 2013
Estland, Sverige och Finland

Har nu möjlighet att modernisera webbtjänster med detta projekt. 

Naturforskaren (Naturalist)
 • till amatörbiologer, intresserad allmänhet
 • djur, växter svampar
 • texter och utvalda bilder
 • Följer internationell standard
  • utbyta innehåll
  • Encyclopedia of Life och Wikipedia
 • Dynamiskt genererat innehåll
  • Utbredningskartor
  • länkar till andra system
  • länkar till rapportering av fynd
  • länkar till presentationer
 • Suddar ut gränsen mellan amatörforskare och professionell forskare

www.Naturforskaren.se

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
eBiodiversity
Encyclopedia of Life
Wikipedia

Navigera i Naturforskaren
 • Sökfunktionen tillgänglig överallt
- Klassificeringen i högerspalten används för att navigera uppåt i systemet
 • Klickbara länkar
 • Klickbara listor
Global Biodiversity Information Facility
 • Samlar data från hela världen
 • Sekretariat i Cph
 • Mer än 380 M dataposter
 • Sverige levererar mycket data
Utbredingskartorna i Naturforskaren
 • Data från svenska GBIF-noden
 • Byts ut mot kartor som täcker Norden-Baltikum
 • Inom projektet vill man att man på ett dygn ser det på utbredningskartorna.
 • Förkomst och abundans
 • Kvalitet vilar på data och databehandling

Styrkor i nätpresentationen
 • Bara texter och bilder behöver laddas upp manuellt
 • Bättre navigering
 • Dynamiska kartor
 • Aktuella länkar, anpassade efter grupp som skildras
 • Bestämningshjälp kan genereras automatiskt
 • Fyndrapportering direkt från systemet
 • Atutomatisk länkning av svåra ord och definitioner (ontologier) 


Species profile model - en standard 


Vad omfattar naturforskaren just nu?
 • 2800 arter fjärilar (i sammarbete med Bert Gustafsson)
 • 40 arter hopprätvingar
 • 60 arter trollsländor

Ca 50 000 arter finns det i Sverige

Hur täcka in alla arter?
 • Systematiskt arbete på NRM och andra institutioner av professionella biologer
 • Samarbete med amatörbiologer
 • Utbyte av art och taxonsidor mer grannländer
 • Skörd av information från forskningslitteraturen
 • Satsningar på dåligt kända organismgrupper: svenska artprojektet och nationalnyckeln


Bioinformatik

DNA analys av fjäder tog Fredrik Ronqvist sedan upp. 

DNA nyckeln.
 • Artbestämma ägg, fjädrar, frön, larver och delar av organismer
 • Baserat på en kort DNA sekvens av lämplig gen (DNA-streckkod)
 • DNA-sekvensen jämförs mot lämpligt referensbibliotek
  • BOLD-SE
  • BOLD
  • GenBank

-Träffarna listas efter hur lika de är söksekvensen
- Länkar till samlingsdatabaser
 • Skicka till NRM för analys (självkostnadspris)

Svenska DNA nyckeln



Upphovsrätten och nätet

Då: myndigheter tar betalt för verk de publicerat
 • försvårar samverkan mellan myndigheter
 • medborgarna betalar för att få något producerat och får sedan inte fri tillgång till det
 • dåligt anpassad till dagens digitala värld
 • hämmar framväxten av företag som utvecklar digitala tjänster baserad på myndighetsinformation
Nu: Myndigheter (till exempel museer) ska släppa allt de producerar fritt för både kommersiellt och icke kommersiellt bruk

Creative Commons kommer att bli en vanlig licens

Prof. Lawrence Lessig, Harvard var en av dem som skapade CC

Upphovsrätten på NRM
 • Allt som produceras på arbetstid av museets anställda och som har verkshöjd är fritt tillgängligt.
 • Äldre material digitaliseras och görs fritt tillgängligt så långt möjligt
 • Alla texter i Naturforskaren är fritt tillgängliga
Rum för entreprenörer
 • Med platstjänster, fynddata och materialet i Naturforskaren kan man dynamiskt producera lokalt anpassade bestämnings- och rapportmallar
 • Helt nya typer av bidbdaserad bestämning
 • Textminering och expertsystem

Vad händer nu?
 • Kartor kommer att utvecklas
  • Norden-Baltikum
  • Snabbare dataflöde
  • Fler kartor
 • Nya funktioner: bildnavigering, mer sofistikerade länkar, direktrapportering i Artprotalen och PlutoF, etc
 • Innehåll
  • Bärfisar
  • Finska och estniska sidor inom BalticDiversity
  • Föra över innehåll från NRM till Naturforskaren
  • Söka sammarbete med andra isntitutioner
 • DNA-nyckeln och samlingsdatabasen (DINA-SE) släpps runt årsskiftet.